0

Winkelwagen

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelwagen.
a

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst gesloten tussen Canigó Coffee en u onze klant, ook wel genoemd hieronder als ‘de Besteller’ zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.gemene Voorwaarden van toepassing. Regels?! Daar worden wij bij Wakuli ook dwars van, maar soms is het belangrijk de kleine lettertjes te lezen en deze na te leven. Maar eerst… koffie!

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Canigó Coffee: rechtspersoon Canigó Coffee B.V. die (koffie)producten op afstand levert aan bedrijven en consumenten.
 • Besteller: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Canigó Coffee.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het door Canigó Coffee georganiseerde systeem, onze websites en daar aan gerelateerde systemen, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Besteller en Canigó Coffee gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.
 • Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Besteller om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.
 • Dag: kalenderdag.
 • Voortgezette overeenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid indien van toepassing.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Besteller of Canigó Coffee in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Canigó Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Canigó Coffee en de Besteller.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Canigó Coffee de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Besteller beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Canigó Coffee zijn in te zien en zij op verzoek van de Besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Besteller worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de Besteller op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de Besteller zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Het Aanbod
 1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Besteller mogelijk te maken. Als Canigó Coffee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Canigó Coffee niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Besteller duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit houdt met name in:
 • de prijs, inclusief belastingen;
 • eventuele leveringskosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om ditvast te stellen;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of, in voorkomend geval, de termijn voorde honorering van de prijs
 • het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de Besteller deze kan raadplegen;
 • de wijze waarop de Besteller voor het sluiten van de overeenkomst kennis kan nemen van ongewenste handelingen, en de wijze waarop de Besteller deze handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Canigó Coffee zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Besteller deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de ononderbroken of periodieke levering van producten of diensten.

 

 

Het abonnement

 1. De overeenkomst tussen Canigó Coffee en de Besteller komt tot stand op het moment dat de Besteller de aanbieding van Canigó Coffee accepteert door het op de website aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Canigó Coffee, anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Besteller op dezelfde wijze waarop Canigó Coffee het aanbod aan Besteller doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Canigó Coffee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Besteller de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt Canigó Coffee passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Besteller elektronisch kan betalen, zal Canigó Coffee daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Canigó Coffee kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Canigó Coffee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Canigó Coffee zal bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van Canigó Coffee waar de Besteller met klachten terecht kan.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het feit dat hij van het herroepingsrecht is vrijgesteld.
 • de informatie die overeenkomt met de bestaande service na verkoop en garanties.
 • de in deze Voorwaarden opgenomen gegevens over de identiteit van Canigó Coffee, tenzij Canigó Coffee deze gegevens al aan de Besteller heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 • de voorwaarden voor opzegging van een abonnement indien het abonnement een looptijd heeft van meer dan een jaar of anders overeengekomen.
 • Indien Canigó Coffee zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller.
 2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking gesloten houden. Daarna zal de Besteller het product in originele staat en verpakking onverwijld aan Canigó Coffee retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Canigó Coffee.
 3. Gezien de garantie van versheid van Canigó Coffee’s producten én de kwaliteit en smaken die nauw samenhangen met de versheid van deze producten, te rekenen vanaf de datum waarop de koffie wordt gebrand, kan de Besteller geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de producten van Canigó Coffee niet binnen 10 dagen na datum van het branden van de koffie geretourneerd zijn aan het adres van Canigó Coffee.
 4. Een bestelling kan worden geretourneerd naar het volgende adres: Canigó Coffee B.V.
  Ronding 19-G
  8072 TB NUNSPEET
 5. De verpakking al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u iemand anders blij met het product. U kunt het product geopend alleen retourneren wanneer van tevoren per mail de reden kenbaar wordt gemaakt inclusief foto’s, waarom het product geretourneerd zou moeten worden. Na akkoord van onze salesafdeling kunt u het product retourneren naar het opgegeven adres.Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de Besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor rekening van de Besteller.
 2. Indien de Besteller een betaling heeft verricht, zal Canigó Coffee dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Gegevensbescherming

1. Wanneer de Besteller koffie bestelt op onze website en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Besteller, verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Hoe wij dit doen valt te lezen in onze Privacyverklaring.

 

De prijs

 1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.
 2. Persoonlijke kortingscodes waarin Canigó Coffee voorziet aan individuele klanten, zijnbedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (zoals via social media, e-mail, of van mond tot mond). Deze Canigó Coffee kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verschaft worden, en/of voor commerciële doeleinden.
 3. Het is niet toegestaan om de merknaam Canigó Coffee, dan wel andere combinaties van onze merknaam, daarmee inbegrepen een verkeerde spelling, te gebruiken voor één en/of meerdere url’s en daarmee internetverkeer aan te trekken wat ingezet kan worden om kortingscodes van Canigó Coffee te verspreiden.
 4. Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat Canigó Coffee het gebruik van de kortingscodes zal ontzeggen. Ook behoudt Canigó Coffee zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 5. In het geval van een schending van artikelen 21, 22, 23, behoudt Canigó Coffee zich het recht juridische actie te ondernemen en daartoe de middelen te gebruiken waarin de Nederlandse wet voorziet.
 6. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
 7. In afwijking van het vorige lid kan Canigó Coffee producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop Canigó Coffee geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
 9. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Canigó Coffee dit bedongen heeft en
  1. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóórde dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10. Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn exclusief

 

BTW.

Conformiteit en garantie

 1. Canigó Coffee staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Canigó Coffee, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Besteller ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Canigó Coffee op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens Canigó Coffee kan doen gelden.

 

Levering en uitvoering

 1. Canigó Coffee levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Canigó Coffee mee samenwerkt.
 2. Levering van producten van Canigó Coffee geschiedt op kosten van Canigó Coffee op het adres dat door Besteller bij bestelling wordt opgegeven als bezorgadres wanneer er een abonnement met Canigó Coffee wordt aangegaan of wanneer anders is aangegeven op de website.
 3. De plaats van levering is het adres dat de Besteller aan het bedrijf heeft opgegeven.
 4. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Canigó Coffeegebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
 5. Canigó Coffee bezorgt op het adres dat de Besteller aangeeft in zijn/haar klantaccount ofindividuele order op onze website. Als de Besteller het bezorgadres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
 6. Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen Canigó Coffee en Besteller voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door Besteller aangegeven bezorgadres, of door de producten af te geven bij het bij het bezorgadres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
 7. Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 52 tot en met 60 heeft Canigó Coffee eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is.
 8. Canigó Coffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
 9. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zal Canigó Coffee geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Besteller hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 10. In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal Canigó Coffee de door de Besteller gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
 11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Canigó Coffee zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Canigó Coffee.
 12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij Canigó Coffee tot het moment van aflevering aan de Besteller.

 

Termijnen: duur, beëindiging en verlenging Opzegging

 1. Een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van producten, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – Canigó Coffee’s herhaalde bezorging van producten, kan door de Besteller te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsregels.
 2. Een Besteller kan de in de voorgaande leden genoemde gesloten overeenkomsten:
 • op elk moment opzeggen en is niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • de overeenkomst met Canigó Coffee op dezelfde manier opzeggen als deze door de Besteller is aangegaan.
 • op hetzelfde moment opzeggen als door Canigó Coffee voor zichzelf heeft onderhandeld voor het opzeggen ter nakoming van de overkomst.Verlenging
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Besteller de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.Ontbinding

1. In het geval dat de Besteller zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan Canigó Coffee gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Besteller te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:

 • a. Canigó Coffee kan de Besteller de gelegenheid geven om binnen een door Canigó Coffee gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en
 • b. Canigó Coffee kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.

1. Canigó Coffee zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Besteller te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

Looptijd

1. Indien een overeenkomst een duur van tenminste een half jaar betreft, kan de Besteller de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen volgens de voorwaarden beschreven hierboven in de Clausule Ontbinding.

 

Betaling

 1. Voor betaling door Besteller aan Canigó Coffee kan Besteller slechts gebruik maken van door Canigó Coffee aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.
 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van Canigó Coffee beschikbare betalingsportal, geeft de Besteller Canigó Coffee uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen, dit is alleen van toepassing indien er tot een abonnement is overeengekomen.
 3. Betaling door Besteller vindt plaats nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en Canigó Coffee. In het geval van een overeenkomst betrekking hebbende op abonnementen, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden.
 4. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan Canigó Coffee een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen.
 5. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal Canigó Coffee hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is Canigó Coffee gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller.
 6. Canigó Coffee biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.
 7. Canigó Coffee incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Bestellergeplaatste bestelling.
 8. De Besteller heeft de plicht om Canigó Coffee tijdig te informeren over eventueleonjuistheden in de betalingsgegevens.

  Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Canigó Coffee. Klachten over een ontvangen product dienen binnen 14 dagen schriftelijk en indien mogelijk met foto te worden gemaild naar service@canigocoffee.com met reden van de klacht. Indien de klacht de verpakking betreft dient de Besteller zorgvuldig om te gaan met het product. Daarna zal de Besteller het product in de verpakking in originele staat onverwijld aan Canigó Coffee retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Canigó Coffee.
 2. De bij Canigó Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Canigó Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die Canigó Coffee heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar Canigó Coffee als naar de Besteller gestuurd.

 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Canigó Coffee en de Besteller waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van Canigó Coffee B.V.
 • Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts geldig nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de voor de Besteller meest gunstige bepaling de passende wijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod zal voorschrijven.Canigó Coffee B.V. Ampèrestraat 19C 1976 BG IJmuiden Nederland

  e-mail: info@canigocoffee.com

Waar ben je naar op zoek?